ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙ. ⴻ. ⵎ. ⵕⵓⴱⵉⵔ ⴷⵓⵍⴳⵔ 19 JULY 2022

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙ. ⴻ. ⵎ. ⵕⵓⴱⵉⵔ ⴷⵓⵍⴳⵔ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙ.ⴻ.ⵎ. ⵕⵓⴱⵉⵔ ⴷⵓⵍⴳⵔ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ....

Read more +

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ « ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵥⵎⴼⵙⵎ», ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ  ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ 13 JULY 2022

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ « ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵥⵎⴼⵙⵎ», ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵥⵎⴼⵙⵎ), ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵏⵟⵓⵏⵓ ⴷⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴱⵉⵏⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⵓ...

Read more +

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵕⵎⵉⵏ ⵎⵓⵕⵜ-ⴳⵓⵎⵉⵣ, ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 05 JULY 2022

ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵕⵎⵉⵏ ⵎⵓⵕⵜ-ⴳⵓⵎⵉⵣ, ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵕⵎⵉⵏ ⵎⵓⵕⵜ-ⴳⵓⵎⵉⵣ, ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵜ...

Read more +

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ  ⵏ ⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 29 JUNE 2022

ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⵜⵔⵉⵙⵉⵢⴰ ⴱⵉⵍⴰⵔ ⵍⵓⵎⴱⴰⵕ ⴽⵓⵙⵙⴰⴽ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⴳ ...

Read more +

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⵓⵏⵉⵢⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 28 JUNE 2022

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⵓⵏⵉⵢⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵡⵉⵜⵓⵍⴷ ⴽⵓⵜⵓⵙⵓⵣⴽⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵓ...

Read more +

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵉⵍⵥⵕ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵎⵉⵟⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵕ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ 18 JUNE 2022

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵉⵍⵥⵕ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵎⵉⵟⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵕ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵉⵙⵙⴰ ⵄⴰⵙⵍⵓⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵇⵓⴱⵄⴰ, ⴰⵏⵎ...

Read more +

ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2022 17 JUNE 2022

ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2022

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ  ⴷⴷⴰⵡ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵕⴱⴱⵉ...

Read more +

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⵓⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⴰⵎⵣⵖⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ 15 JUNE 2022

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⵓⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⴰⵎⵣⵖⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⵓⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵎⴰⵕⵚ 2020, ⵉⵙⵏⵎⴰ...

Read more +

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ HMS+, ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ 09 JUNE 2022

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ HMS+, ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8 ⴷ 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ  ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵉⵙⵍ...

Read more +