ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ

ⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ?

ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵢⵓⴳⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ. ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰ ⴷⵉⵖ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⴷ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ. ⴰⵢⴰ, ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵏ ⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⵉⵣⵔⵔⴽⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ, ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵉⵎⵉⵍⵖ, ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⴰⵎⵣⵉⴳⴳⵉⵔ.

ⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ?

ⵜⵓⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏⵖ ⴰⵙⵓⵎⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔ ⴳⴰⵏⵜ : - ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ; - ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⵚⵕⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ; - ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⵚⵕⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ. ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵖⵓⵔⵙ ⴷⵉⵖ ⵜⵓⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ :- ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵍⵖⵓⵜⵏ ⴰⵔ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ; - ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵣⴰⵣⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ; - ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵎⴰⵍ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ; - ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵏⵎⴰⴳⵓⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵣⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⵏⵙⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⴽⵡⴰⵛ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵢⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ; - ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⵉ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ.

ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ?

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴷⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ. ⵙ ⵓⵢⴰⴷ, ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵖⵉⵢⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵖⵔ ⵜⵏⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ?

ⴽⵓ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵕⴰⴷⵢⵓ, ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵖ ⵙ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵕⴷⵢⵓ : ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⴰⵎⵥ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵖ ⵖⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵎⵙⵍⵉ ; ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ : ⴽⵓ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⴰⵎⵥ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵖ ⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ; ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ : ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏⵏ, ⵙ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵖ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵏⵙ, ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵥⵕⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ; ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ : ⴽⵓ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵖ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵖⴰⵙ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵔⴳ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⴰⵎⵥⵏ.

ⴳⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵉⵙ ⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ?

ⵖⴰⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵡⴰⵔⵉⵙⵎ, ⴰⵢⴷ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ.

ⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵓⴳⵏ ⵉⵙⵙⴰⵜⵉⵏ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ?

ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ: - ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 11-15 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ; - ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 77-03 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷ ; - ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2045 ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴰⴳⴰⵔⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓ ⵎⵥⵥⴰⵕⵓⵔⵏ ; - ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ; ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ; ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵜⵍⴼⴰⵣⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⵣⵔⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ, ⴷ ⵓⵙⵣⵔⴼ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏ.

ⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ?

ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⴷⵉⴳⵙ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵏ ⵡⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵙ ⵉⵙⵓⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵜⵍⴼⴰⵣⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ : - ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ; - ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ; - ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏ ; - ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ; - ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ, ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⴷⴰⵜ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⴼ ⵉ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵥⵕⴳⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ?

ⵉⴳⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ : ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⵔⴰⴳⵜ. ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵢⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵉ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ : - ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵀⵉⵔⵜⵣⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ; - ⴰⵙⴰⵟⵉⵍⵉⵜ ; - ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵉⴼⵉⵍⵓ ; ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⵏ ⵉⵏ ⵜⵙⵙⵓⵔⴰⴳⵜ : - ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⴷ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ, ⴰⵙⵖⵏⵣⵉ, ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⵖ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴰⵎⵎ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ, ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⵙⵓⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ; - ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵢⵉⵔⵎ ⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ; - ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵚⴰⵟⵉⵍⵉⵜ ; - ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ; - ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⵓ.

ⵙ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵜⵓⵙⵎⴽⵍⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵢⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ?

ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ, ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵓⵖⵉⵡⵍ, ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ. ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵡⵀⵏⵏ, ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵏⴹⴼⵓⵕ, ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵣⵔⴼ : - ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ, ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ; - ⴰⵍⴰⵖⵉ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵣⵣⴰⵍ, ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵖⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵊⵉⵢⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵜ ; - ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ, ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙⵔⵙ ⴷⵉⵖ ⵉ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴼⴰⵡ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ. ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 04.17 ⴷⵓ 19 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2017 ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ.

ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ, ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵜⵜⵢ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ?

ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⴳ ⵓⵍⵓⴳ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵎⵎ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉ ⵅⴼ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ : - ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ; - ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵉ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ; - ⴰⵙⵙⵉⵍⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ; - ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⵊⵉⵢⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵜ ; - ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ… ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⴰⴷ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ.

ⵉⵙ ⵉⵖⵉⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵕⴹ ⵉⵏⵏⴳⵣⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ?

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⵕⴰⴹ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵣⵉ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ. ⵉⵖⵉⵢ ⴷⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵚⵕⴰⴹ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ, ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ.

ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵡⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵕⴹ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜ ?

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔ ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵚⵕⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵕⵓⵥⵉ, ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵣⵔⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ. ⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵡⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵏ ⴰⴷ ⵙⵕⴹⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ.

ⵉⵙ ⵉⵖⵉⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ ⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⴱⵍⴰ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ?

ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵥⵕⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵣⵉ, ⵓⵔ ⵉⵖⵉⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵎⴽⵍ ⵖⴰⵙ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼ ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⵏⵖ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ, ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ, ⴰⵡⴷ ⵖⵓⵔ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⴳⵉ. ⴰⵎⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵢⵓⴳⴳⴰ.

ⵉⵙ ⵉⵖⵉⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴳⵎ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ?

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵎ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ. ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏⵖ ⵡⵉⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵔ. ⴰⴷⴰⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵥⵕⴰ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵍⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵣⵉ ⴳ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ. ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍ ⵙⴳ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ.

ⵉⵙ ⵉⵖⵉⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴻⵍⴼⴰⵣⵜ ?

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷⴰ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴼⵍⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⵓⵔ ⵉⵖⵉⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴹ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ, ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⴽⴽⵙⵏ, ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵉⵡⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ.

ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵜⵍⴼⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢ ⴽⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ?

ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⵓ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵢⴰⴷ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵀⵉⵔⴷⵣⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵡⴰⵜⵜⵙ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴰⴳⴰⵔⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵡⵍⴰⴼ ⵉⴷⵍⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ?

ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴻⵜⵜⵓⴹⵎⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵎ. ⵍⵍⵉⴳ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⵉⵏⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ. ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵍⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰⵖ ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⴳⴳ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ, ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⴹ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ?

ⵉⵖⵉⵢ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴷ ⵉⵖⵜⵙ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⴷ : - ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵙ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵜⵉⴳ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵛⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵣⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵣⴷⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ; - ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⵔⵓⵥⵕⵉⴼⵏ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⵓⵣⴳⴰⵍ, ⴰⵎⵎ : ⴰⵙⵎⵉⴳⵍ ; ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏⵖ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵢⵔ ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ ; ⴰⵙⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ; ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵢ. ⵙⵍⵉⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵖⵜⵙ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⵡⴷ ⵉ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ. ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⴹ ⵉ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵏⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⵏⵏⵙ.