ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ