ⵜⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⵉⵎⵉⵣⴰⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵅⵔⵔⵉⵇⵏ ⴷ ⵓⵎⵛⴽⵛⴰⵎ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ “ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ” ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 21 ⴷ 22 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024