ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⵜⵓⵎⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵎⵓⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⵉⵎⵍⵥⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ