ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⵓⵀⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ