ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵏ HMS+, ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵏ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ